Siréna

Všeobecná výstraha

- elektronická siréna - rotační siréna

Signál, který má jeden z největších významů pro civilní obyvatelstvo a upozorňuje na výskyt nebezpečí, např. povodně, chemické či radiační havárie, ..., příp. rozsáhlého požáru v místě.

  • Získávejte informace z oficiálních zdrojů televize, rozhlasu, místního rozhlasu, nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
    • podle § 32 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit tísňové informace potřebné pro záchranné a likvidační práce.
    • podle § 30 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), provozovatel televizního nebo rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti orgánů krizového řízení neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech.
  • Pokud to jde, varujte osoby ve svém okolí, nezapomeňte ani na postižené sousedy, nepodceňujte, ale ani nepřeceňujte vzniklou situaci.
  • Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným nebo nemohoucím, největší hodnotu má lidský život a zdraví, majetek je až druhořadý.
  • Poslouchejte a respektujte pokyny pracovníků IZS nebo jimi pověřené osoby.
  • Je-li nařízena evakuace, uposlechněte ji.

Od 1.1.2001 se na území České republiky užívá pro všechna nebezpečí jednotného varovného signálu Všeobecná výstraha bez rozlišení druhu mimořádné události. O té je obyvatelstvo informováno v případě elektronických sirén speciální audionahrávkou:

- chemická havárie
(únik chemických látek)
- nebezpečí zátopové vlny
- radiační havárie
(únik radioaktivních látek)
- všeobecná výstraha
(ostatní případy)

2. Požární poplach

- elektronická siréna - rotační siréna

Tento signál slouží pouze ke svolání jednotek dobrovolných hasičů a nemá vliv na civilní obyvatelstvo. Pokud jste již tak dříve neučinili, nejpozději nyní uvolněte průjezd komunikací na šíři alespoň 3 metry, aby mohla vozidla hasičů bezpečně projet.

U elektronických sirén je obyvatelstvo informováno ještě speciální audionahrávkou:

- požární poplach

3. Zkouška sirén

- elektronická siréna - rotační siréna

K ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) je vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sirén.

Tento signál slouží ke zjištění, zda obyvatelstvo má šanci signál "Všeobecná výstraha" v případě ohrožení uslyšet a také jako prevence proti zareznutí sirén. Krom zjišťování doslechu sirény nemá pro obyvatelstvo žádný vliv.

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) se provádí celostátně na základě § 11, vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, každou první středu v měsíci ve 12 hodin zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky může na základě návrhu Ministerstva vnitra České republiky rozhodnout o zrušení akustické zkoušky koncových prvků systému varování a vyrozumění, např. připadá-li den konání akustické zkoušky na státní svátek či při povodních.

U elektronických sirén je obyvatelstvo informováno ještě speciální audionahrávkou:

- zkouška sirén
Předpokládané termíny zkoušek sirén:
- rok 2022- rok 2023- rok 2024
5.1.2022 12:00,
2.2.2022 12:00,
2.3.2022 12:00,
6.4.2022 12:00,
4.5.2022 12:00,
1.6.2022 12:00,
6.7.2022 12:00,
3.8.2022 12:00,
7.9.2022 12:00,
5.10.2022 12:00,
2.11.2022 12:00,
7.12.2022 12:00,
4.1.2023 12:00,
1.2.2023 12:00,
1.3.2023 12:00,
5.4.2023 12:00,
3.5.2023 12:00,
7.6.2023 12:00,
5.7.2023 12:00,
2.8.2023 12:00,
6.9.2023 12:00,
4.10.2023 12:00,
1.11.2023 12:00,
6.12.2023 12:00,
3.1.2024 12:00,
7.2.2024 12:00,
6.3.2024 12:00,
3.4.2024 12:00,
1.5.2024 12:00,
5.6.2024 12:00,
3.7.2024 12:00,
7.8.2024 12:00,
4.9.2024 12:00,
2.10.2024 12:00,
6.11.2024 12:00,
4.12.2024 12:00,