Chemické havárie

Jak se chovat při chemické havárii

 • Okamžitě opusťte ohrožený otevřený prostor kolmo na směr větru a nepřibližujte se k místu havárie.
 • Vyhledejte ukryt v nejbližší budově v co nejvyšším patře (většina nebezpečných látek je těžší vzduchu), nikdy nevyhledávejte úkryt ve sklepní nebo suterénní místnosti.
 • Úkryt vyhledávejte na odvrácené straně budovy od místa havárie, ne na návětrné straně.
 • Uzavřete a utěsněte dveře, okna a ventilační otvory, ventilaci.
 • Připravte si improvizované prostředky ochrany dýchacích cest a povrchu těla.
 • Uhaste otevřený oheň v kamnech a plynové spotřebiče, vypněte ventilaci.
 • Sledujte informace na regionálních rozhlasových stanicích.
 • Dodržujte pokyny záchranářů, orgánů státní správy a samosprávy.
 • Pomáhejte ohroženým, dětem, nemocným a starým osobám.
 • O vzniklé situaci informujte své okolí.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Telefonujte jen v nejnutnějších případech, telefonní linky potřebují záchranáři.
 • Chráněný prostor opouštějte až na základě oficiálního sdělení nebo pokynu záchranářů.

Označení vozidel přepravujících nebezpečné látky

Obecná varovná tabule

Prázdná, černě orámovaná oranžová tabule 40x30 cm na předním i zadním čele vozidla, je tzv. obecná varovná tabule, která oznamuje přepravu nebezpečných látek a předmětů

 • volně ložených nebo v kontejnerech vozidla, které není cisternou
 • u cisteren, které přepravují více látek v několika komorách

Speciální varovná tabule

Černě orámovaná oranžová tabule 40 x 30 cm vodorovně rozdělená na dvě pole obsahující čísla pod sebou v každém poli (výjimečně písmeno X před horním číslem) je tzv. speciální varovná tabule a je umístěna

 • na předním i zadním čele cisternového vozidla, které přepravuje jen jeden druh látky (tedy není označeno na zádi a čele obecnou varovnou tabulí)
 • z boku cisternového vozidla na každé komoře cisterny u vozidla, které přepravuje více látek (vozidlo tedy má na předním i zadním čele obecnou varovnou tabuli)
  Identifikační číslo nebezpečí (Kemler kód)
  Identifikační číslo látky (UN kód)

Pozn.: význam čísel je podstatný pro hasiče a technické ostatní složky IZS, pro další záchranáře pro orientaci postačuje vědět, že spodní vždy čtyřmístné číslo (UN kód) jednoznačně identifikuje látku, horní dvou až třímístné číslo (Kemler kód) udává, čím je látka nebezpečná. Zásadní význam má první číslice, resp. předřazené písm. X tzv. Kemler kódu, která odpovídá deseti třídám nebezpečí. Třída nebezpečí 0 značí, že látka nebezpečná není.

KEMLER KÓD - význam identifikačního čísla nebezpečnosti

 1. - uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí
 2. - vznětlivost par kapalin a plynů
 3. - hořlavost tuhých látek
 4. - oxidační účinky (podporuje hoření)
 5. - jedovatost (toxicita)
 6. - radioaktivita
 7. - žíravost
 8. - nebezpečí samovolné prudké reakce

Kód je dvou nebo třímístný, pokud stačí k vyjádření nebezpečí jedna číslice, tak za ní na druhém místě bude dodatkovou číslicí nula.

První číslice vyjadřuje hlavní nebezpečí, druhá, případně třetí, vyjadřuje nebezpečí vedlejší. Pokud jsou číslice zdvojeny nebo ztrojeny, znamenají stupňování nebezpečí dané látky. Pokud je před číslicemi písmeno X, znamená to, že látka nesmí přijít do styku s vodou.

Některé kódy chemických látek

benzín chlór chlorovodík
     
formaldehyd
(roztok > 25%)
formaldehyd
(zápalný roztok)
fosgen
     
kyanovodík
(alkoholový roztok 45%)
kyanovodík
(vodni roztok)
methylát sodný
     
nafta oxid siřičitý sirouhlík
     
 
čpavek (aminiak) sirovodík (sulfan)  
     

Improvizovaná ochrana