Pálení čarodějnic

zveřejněno 22.04.2024
 

V souvislosti s tímto zvykem je dobré připomenout si základní zásady bezpečnosti:

  1. Pálení se provádí v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek např. palivového dřeva, od lesních a dalších porostů a od jakýchkoli dalších hořlavých látek. Pozor na rozšíření požáru!
  2. Pálení provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby.
  3. Pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí apod.
  4. Po ukončení pálení se ohniště bezpečně uhasí a následně provádí kontrolu po dobu nejméně 8 hodin.
  5. Je dobré pálení předem ohlásit na Krajské operační středisko HZS pomocí jednoduchého formuláře na webových stránkách HZS Evidence pálení.
  6. Vyhnout se používání hořlavých kapalin jako akcelerantů (podpalovaní vatry).
  7. Mít připravené dostatečné množství hasiva – vody, písku atd.
  8. Neházet do ohně zábavní pyrotechniku
  9. Nenechávat oheň bez dozoru
  10. Je dobré si zajistit preventivní dohled dobrovolných hasičů.

Každý otevřený oheň může znamenat nebezpečí požáru, to jest nebezpečí ohrožení života, zranění, ztrátu a poškození majetku.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení čarodějnic, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru. Přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. V případě zanedbání této zákonné povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta do výše 500 000 Kč.

por. Ing. Lukáš Marvan
tiskový mluvčí HZS Libereckého kraje